Letsel & Schade (L&S)

Uitgever: Intersentia

De problematiek rond de personenschade wordt steeds belangrijker. Letsel & Schade informeert
praktijkjuristen, medische adviseurs, experts en schade-experts over de complexe praktijk van personenschade aan de hand van grondige artikelen over recente ontwikkelingen. Verder publiceert

het tijdschrift relevante actuele rechtspraak, medische rapporten en vaststellingsovereenkomsten. Vooral de publicatie van deze vaststellingsovereenkomsten maakt het tijdschrift uniek. Dit geeft de specialist op het gebied van personenschade een goed referentiekader van de bestaande praktijk inzake vergoedingen voor letselschade.
Om u een duidelijk overzicht te bieden van de actualiteit, wordt in ieder nummer een uitgebreid
tijdschriftenoverzicht opgenomen. Hierdoor blijft u automatisch op de hoogte van de belangrijkste relevante publicaties.

Redactie
mr. J.F. Roth, hoofdredacteur – advocaat te Amersfoort, mr. drs E.L. Braakman – arts en medisch adviseur te Goes, prof. dr. J.Th.A. Knape – em. hoogleraar anaesthesiologie UMC Utrecht, dhr. M. Neeser – rekenkundige bij het Nederlands Rekencentrum Letselschade, mr.dr. B.M Paijmans – advocaat en universitair docent te Utrecht, mr. dr. A.M. Overheul, mr. B. Laarman, mr. drs. M.J.J. de Ridder – advocaat en arts te Utrecht en dr. L. Hesselink – eindredacteur.

Het Uitsprakenoverzicht wordt verzorgd door mr. C.A.M. Roijackers, juridisch consulent intercollegiaal overleg LechnerConsult Rotterdam en medewerker RU Groningen.

Adres: redactiesecretaris Linus Hesselink, (+31) (0)6-13631324, info@letselenschade.nl.

Prijs enkel papier
€ 200.00 (BTW excl.)
Prijs enkel online
€ 210.00 (BTW excl.)
Prijs papier+online
€ 230.00 (BTW excl.)
IP: € 525 (BTW excl.)POTENTIËLE EN AANSTAANDE AUTEURS
kunnen bij inhoudelijke vragen contact zoeken met hoofdredacteur John Roth, jf.roth@sapadvocaten.nl.
Voor alle overige vragen: eindredacteur en redactiesecretaris Linus Hesselink, 06-13631324, info@letselenschade.nl en hesselinkredactie@outlook.com.

Zie hieronder voor de richtlijnen voor auteurs en de criteria die de redactie ter beoordeling hanteert
Spoedig na verschijning van het gedrukte nummer ontvangt de auteur twee presentexemplaren; ook kan dan een pdf van het artikel worden toegestuurd.


BEOORDELINGSCRITERIA EN AUTEURSRICHTLIJNEN

Doelstelling L&S
Letsel & Schade informeert praktijkjuristen, medisch adviseurs, schade-experts en andere betrokken
deskundigen over de complexe praktijk van personenschade, aan de hand van grondige en goed
leesbare artikelen over recente ontwikkelingen. Het tijdschrift publiceert ook actuele rechtspraak,
medische rapporten en vaststellingsovereenkomsten. Ten slotte bevat ieder nummer een uitgebreid
rechtspraakoverzicht.

Beoordelingscriteria
Voor alle vier categorieën geldt dat de tekst:
* toegevoegde waarde heeft, op bijvoorbeeld academisch-inhoudelijk, praktisch of opiniërend
gebied;
* is geschreven voor de lezersgroepen van juristen, medisch adviseurs, schade-experts en andere
betrokken deskundigen, waarbij een juridische tekst niet aan niet-juristen wordt aangepast, maar
een medische tekst wel met het oog op niet-medici wordt geschreven;
* objectief is en in onafhankelijkheid tot stand gekomen, met aandacht voor uiteenlopende en
afwijkende opvattingen; persoonlijke opvattingen zijn als zodanig herkenbaar; de auteur schrijft in
beginsel niet over zaken en procedures waar hij of zij zelf bij betrokken was.

En per categorie gelden deze voorwaarden:

1. academische artikelen
– Het artikel bevat een probleemstelling: onderzoeksvraag of de uit te werken stelling.
– De relevantie ten opzichte van bestaande literatuur of jurisprudentie wordt geëxpliciteerd.
– De gevolgde werkwijze is adequaat en wordt geëxpliciteerd.
– De relevante literatuur en regelgeving zijn adequaat verwerkt en vermeld.
– De probleemstelling wordt in een conclusie of beschouwing beantwoord.
– Na de inleiding en het hoofddeel bevat het slot geen nieuwe gegevens of inzichten.

2. annotaties
– De uitspraak wordt samengevat en geplaatst ten opzichte van de (eerdere) jurisprudentie.
– Relevante literatuur en (andere) commentaren worden weergegeven.
– Een inhoudelijke titel geeft de kern of belangrijkste verandering weer.

3. vakpublicaties
– Het doel van het artikel wordt duidelijk gemaakt.
– De belangrijkste bronnen en opvattingen worden behandeld.

4. verslagen
Verslagen van een congres, vergadering, promotie… et cetera, geven de gebeurtenis
evenwichtig en zo mogelijk journalistiek verantwoord weer.

Auteursrichtlijnen
* Juristen, medici en andere professionals schrijven niet over zaken, adviezen en procedures waar
ze zelf bij betrokken zijn (geweest); auteurs berichten de redactie over hun relatie met het
onderwerp van het artikel.
* Een artikel telt excl. noten maximaal 5000 woorden; afwijkingen zijn altijd mogelijk na overleg
met de redactie. (Een pagina in het blad telt afhankelijk van voetnoten 750-900 woorden.)
* Ieder artikel wordt voorafgegaan door een onderscheidend op te maken intro, waarin de
redactie het artikel voorstelt aan de lezer. In ongeveer 100 woorden bevat deze tekst een
samenvatting van de belangrijkste onderdelen en strekking van het artikel. Ook wordt daarin een
leeswijzer opgenomen: een korte weergave van wat in welk onderdeel van de tekst wordt
behandeld, voor zover dit niet vanzelf spreekt.
De auteur schrijft het concept voor het intro; in het overleg tussen auteur en (eind)redactie wordt
de tekst vastgesteld.
* Vindplaatsen, o.a. ECLI-nummers, worden vermeld, evenals gebruikte bronnen van informatie
die niet algemeen bekend is. Een en ander wordt vermeld in voetnoten, het tijdschrift gebruikt
geen eindnoten. Medische termen worden vertaald of omschreven in tekst of voetnoot.
* Rechtsbronnen en citaten worden niet gecursiveerd, titels van tijdschriften en afzonderlijke
publicaties wel.
Citaten hebben een toegevoegde waarde, anders wordt de betreffende passage samengevat. De
kern van het citaat wordt ook voor of na de hoofdtekst weergegeven. (Bij de opmaak wordt er bij
langere citaten ingesprongen en worden ze iets kleiner gezet.)
* De tekst wordt zoveel mogelijk opgesteld en geredigeerd volgens de Leidraad voor juridische
auteurs (Kluwer 2016 - zie: https://bit.ly/33eRRzr). In twijfelgevallen wordt het voorstel van de
Leidraad gevolgd. Actief geformuleerde zinnen hebben de voorkeur boven passief geformuleerde.
* Anonimisering van rechterlijke uitspraken geschiedt door de eindredactie.
* Artikelen worden ontvangen met zo weinig mogelijk opmaak en vormgeving, dus liefst als
‘platte tekst’.
* Afbeeldingen, tabellen en figuren worden voorzien van een kopje of bijschrift en
bronvermelding; ze worden apart toegestuurd, in voor het drukken voldoende zware bestanden.

Terug Meer details Redactie Website uitgever

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten

Beste abonnee van

Om toegang te krijgen tot alle 0 resultaten van uw zoekopdracht, die Jurisquare u kan bieden naast de 0 resultaten uit , moet u ingelogd zijn op Jurisquare met uw inloggegevens voor Jurisquare.

Ja, ik heb niet enkel een elektronisch abonnement op het tijdschrift maar ook op het platform Jurisquare. Ik log dan ook in met mijn inloggegevens voor mijn Jurisquare account en krijg direct alle zoekresultaten te zien.

Ik heb geen abonnement bij Jurisquare, maar wil me wel lid maken, om zo toegang te krijgen tot alle zoekresultaten en vele andere voordelen. Abonnementen beginnen vanaf € 410,26 (excl. BTW) voor 1 gebruiker voor 12 maanden.

Let wel: om ook de tekst van deze zoekresultaten te kunnen raadplegen, moet u verder wel voldoen aan de voorwaarden die daarvoor bij Jurisquare gelden. Dit betekent onder meer dat u een abonnement op het tijdschrift in kwestie moet hebben en dat de toegang ertoe op Jurisquare geactiveerd moet zijn, of dat u het recht op elektronische toegang tot het boek heeft verworven.

Ik heb geen abonnement bij Jurisquare, maar wil wel meer informatie.